Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities;

In deze algemene voorwaarden verstaan we onder:

1.1   Opdrachtnemer; Kattenoppas Minou.

1.2   Opdrachtgever; Persoon (huisdiereigenaar) die het overeenkomst formulier heeft getekend en daarmee akkoord gaat met deze algemene voorwaarden.

1.3   Overeenkomstformulier; schriftelijke overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever waarbij de opdrachtnemer zich verplicht de dieren te verzorgen op afgesproken dagen en tegen een afgesproken tarief.

1.4   De thuis te verzorgen dieren; de dieren waarvoor de opdrachtgever de overeenkomst met de opdrachtnemer heeft gesloten.

 

Artikel 2. Algemeen;

2.1 Op de opdracht zijn de navolgende algemene voorwaarden van toepassing,tenzij daarvan uitdrukkelijk is afgeweken. Afwijking van algemene voorwaarden in enigerlei vorm is echter alleen mogelijk indien dit schriftelijk is vastgelegd en ondertekend is door zowel opdrachtgever als opdrachtnemer.

2.2 De opdrachtnemer behoudt zich ten allen tijde het recht voor algemene voorwaarden en de tarieven te wijzigen. De opdrachtgever kan bij wijziging van de algemene voorwaarden en tarieven geen aanspraak meer maken op informatie verstrekt in eerdere uitgaven van deze documenten. Opdrachtnemer dient bij wijziging van de algemene voorwaarden en/of tarieven de opdrachtgever op de hoogte te stellen.

2.3 De opdrachtnemer behoud zich ten allen tijde het recht voor om oppaskat(ten) op grond van atypische of probleemgevend gedrag te weigeren of een opdracht te annuleren.

 

Artikel 3; Gezondheid en verzorging;

3.1 De opdrachtgever dient zorg te dragen voor aanwezigheid van voldoende voedsel, kattenbakvulling en eventuele medicijnen voor de periode van de verzorging door de opdrachtnemer. Indien dit aangekocht moet worden, bepaalt de opdrachtnemer welke merken er gebruikt worden. De hierbij gemaakte kosten komen voor rekening van de opdrachtgever.

3.2 De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor besmetting met vlooien of wormen.

3.3 De opdrachtnemer zal bij constatering van ziekte en/of kwalen van het huisdier altijd eerst contact opnemen met de opdrachtgever van het dier of contactpersoon. Indien noodzakelijk kan de opdrachtnemer na overleg met de opdrachtgever een dierenarts consulteren. De hierbij gemaakte kosten(+€11,50) komen voor rekening van de opdrachtgever. In geval van sterfte zal de opdrachtnemer altijd eerst contact opnemen met de opdrachtgever. De opdrachtnemer kan op verzoek van de opdrachtgever zorg dragen voor vernietiging, begrafenis of crematie. De hierbij gemaakte kosten komen voor rekening van de opdrachtgever.

3.4 De opdrachtnemer kan nooit en te nimmer aansprakelijk worden gesteld voor ziekte, kwaaltjes of ongelukjes.

3.5 De kattenbak of kooi dient schoon te zijn bij aanvang van de verzorgperiode.

3.6 De opdrachtnemer kan nimmer de tijden van de bezoeken garanderen en kan hier niet aansprakelijk voor worden gehouden.

3.7 De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor weggelopen kat(ten) en/of niet thuis komen van kat(ten)

3.8 De opdrachtnemer zal tijdens de afwezigheid van de opdrachtgever, de opdrachtgever door middel van SMS, Whatsapp of email op de hoogte houden van de gezondheid van de kat(ten).

 

Artikel 4; Rechten en plichten opdrachtgever;

4.1 De opdrachtgever is verplicht het overeenkomstformulier volledig en geheel waarheidsgetrouw in te vullen.

4.2 De opdrachtgever is aansprakelijk jegens de opdrachtnemer voor schade die ondervonden word ten aanzien van het niet (ver)melden van informatie, dan wel het geven van onjuiste informatie met betrekking tot het dier waarvoor de overeenkomst is gesloten.                       

4.3 De opdrachtgever verplicht zich er voor te zorgen dat opdrachtnemer toegang heeft tot de plaats waar het te verzorgen huisdier, waarvoor de overeenkomst is afgesloten, zich bevindt.

4.4 De opdrachtgever dient zorg te dragen dat zijn/ haar dier(en) vrij van ongedierte zoals vlooien en teken zijn.

4.5 De opdrachtgever zorgt dat er ruim voldoende voedsel, verschoningsmateriaal en eventuele medicijnen voor de te verzorgen dier(en) aanwezig is in de woning waar de dier(en) zich bevinden.

4.6 De opdrachtgever neemt bij thuiskomst telefonisch contact op met de opdrachtnemer. Indien geen contact wordt opgenomen door de opdrachtgever wordt de verzorging van de dier(en) voortgezet en zullen de extra kosten in rekening worden gebracht.

4.7 De opdrachtgever wordt – indien nodig – door de opdrachtnemer op de hoogte gehouden van de gezondheid en het gedrag van de dier(en) gedurende de perioden dat de dier(en) onder toezicht van de opdrachtnemer vallen.

4.8 De opdrachtgever is, bij het afzeggen van een mondelinge/ schriftelijke vastgelegde oppasperiode dan wel een gedeelte van deze oppasperiode, geen annuleringskosten verschuldigd indien de annulering 14 dagen of meer voor de betreffende oppasperiode is gemeld bij de opdrachtnemer.

Uitgezonderd gevallen van aantoonbare overmacht zoals bij ongevallen, plotselinge ziekte, sterfte, rampen, calamiteiten e.d. geldt het volgende:

Bij annulering tussen 14 en 7 dagen voor de aanvang van de betreffende oppasperiode wordt 25% van het geldende tarief in rekening gebracht.

Bij annulering tussen 7 dagen en 24 uur voor de aanvang van de betreffende oppasperiode wordt 50% van het geldende tarief in rekening gebracht.

Bij annulering minder dan 24 uur voor de aanvang van de betreffende oppasperiode wordt 75% van het geldende tarief in rekening gebracht.

4.9 Op feestdagen geldt een toeslag van 25% bovenop het normale oppastarief.

 

Artikel 5;  Rechten en plichten opdrachtnemer;

5.1 De opdrachtnemer verplicht zich naar best mogelijke kunnen zorg te dragen voor het welzijn van het te verzorgen huisdier.

5.2 De opdrachtnemer behoudt zich het recht voor zonder opgaaf van redenen een oppasverzoek te weigeren.

5.3 De opdrachtnemer behoudt zich het recht voor het aanbod van oppasdiensten tijdelijk stop te zetten vanwege ziekte, vakantie, nationale feestdagen e.d. (geldt niet voor reeds gestarte oppasafspraken)

 

Artikel 6; Schade en verzekeringen;

6.1 Eigenaar van de dier(en) is volgens de Nederlandse wet aansprakelijk voor materiële en immateriële schade die zijn/ haar dier(en) toebrengt/ toebrengen aan anderen of aan de eigendommen van anderen.

6.2 De opdrachtnemer is nooit aansprakelijk voor schade van eventuele inbraken of poging tot inbraken tijdens de oppasperiode.

 

Artikel 7; Betalingen

7.1 Alle prijzen weergegeven op de prijsopgaaf zijn incl. 21% BTW

7.2 De opdrachtnemer is verplicht om een prijsopgave te overhandigen indien gewenst door de opdrachtgever.

7.3. Het verschuldigde bedrag dient 14 dagen na de laatste dag van de verzorgperiode van de dier(en) overgemaakt te zijn op Ibanrekeningnummer NL42RABO0115307370  T.n.v: SweetFlow. Indien gewenst mag het verschuldigde bedrag ook contact afgerekend worden.

 

Artikel 8; Aansprakelijkheid;

8.1 Indien door onvoorziene omstandigheden of door overmacht de opdrachtnemer (bijv., calamiteiten, ziekte, ed. ) niet bij machte is om oppas- en/of verzorgingsdiensten te leveren, zal de opdrachtnemer de opdrachtgever hiervan – zo spoedig als mogelijk is – in kennis te stellen. Eventuele schade als gevolg hiervan kan niet verhaald worden op de opdrachtnemer.

8.2 Indien opdrachtnemer aansprakelijk zou kunnen worden gehouden voor enige schade die de opdrachtgever lijdt als gevolg van het niet nakomen van de in de algemene voorwaarden genoemde verplichtingen (uitgezonderd gevallen van overmacht), blijft de schadevergoeding te allen tijde beperkt tot het totaal van het overeengekomen tarief van de overeenkomst.

 

Artikel 9; Geschillen en toepasselijk recht;

9.1 In geval van geschillen is in eerste aanleg gevoegd de rechter binnen wiens gebied de opdrachtnemer is gevestigd.

9.2 Op de opdrachtovereenkomst en deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.

9.3 Nietigheid of vernietiging van een deel van deze algemene voorwaarden heeft niet de nietigheid of vernietiging van alle bepalingen van deze algemene voorwaarden tot gevolg.

Reacties zijn afgesloten.